Reglement en overeenkomst voor de competitiegymnast en ouders

Deze gymnasten zijn verplicht elke les aanwezig te zijn, alsook een aanwezigheidspercentage te halen van 90% tijdens de trainingsmomenten.

 • Bij een afwezigheid langer dan een week, wordt een doktersbriefje gevraagd of een begeleidend schrijven van de behandelende arts, kinesist, osteopaat, …
 • De competitiegroep is verplicht een turnpak te dragen tijdens de standaard trainingen. Vakantietrainingen, stages, kampen enz.. worden niet verplicht, tenzij anders verwacht van de trainer.
 • Het volledige trainingspakket bij competitie (het totaal aantal uren tijdens de week is opgelegd) is verplicht te volgen. Hier worden geen uitzondering toegekend.
 • Bij een afwezigheid is het verplicht de trainer op de hoogte te brengen (ook al is het maar 1 les) alsook de reden. Het persoonlijk contact met de trainer is mogelijk door de gegevens die u kan opzoeken op onze website www.jumpingjack.be alsook vragen wij om steeds het algemene info@jumpingjack.be te gebruiken, zodat het bestuur alles kan mee opvolgen, of de whatsapp groep die opgemaakt wordt door de hoofdtrainster van de groep.
 • Langdurige afwezigheid (door ziekte, blessure, enz..) kan ervoor zorgen dat competitie niet haalbaar blijft. In dit geval wordt samen met de trainer overlegd, wat het beste zal zijn voor de gymnast en zijn verdere evolutie in de competitiewereld. De gymnast, zal een aangepast programma aangeboden krijgen, om zich terug in te werken, in overleg met de trainer en bestuur.

De competitiegymnast volgt de trainingen, die doorlopen in de vakantieperiodes, zoals ze gecommuniceerd worden door de club.

 • Als een competitiegymnast beslist om na de start van het seizoen de trainingen te stoppen binnen onze club, wordt er door de club geen lesgeld terug gegeven. Gedeeltelijke terugbetaling kan enkel bij een medisch attest van de arts als bewijs dat een gymnast niet langer mag turnen. Indien een gymnast na evaluatie moet overgaan naar een andere groep binnen de club, kan dit wel verrekend worden.
 • Indien de gymnast op reis gaat, is dit geen probleem, zolang het bestuur en hoofdtrainer verwittigd worden van de afwezigheid en de duur van de afwezigheid.
 • Afwezigheid (d.m.v. reizen en dergelijke) in periode van wedstrijden wordt niet toegestaan en is niet verantwoord naar de competitiegymnast toe.
 • Afwezigheid (d.m.v. reizen en dergelijke) in periode van gymshowtraining wordt niet toegestaan en is niet verantwoord naar de competitiegymnast toe.
 • Indien bovenvermelde puntjes niet gerespecteerd worden, kunnen zij niet deelnemen aan de activiteiten (wedstrijd, gymshow, opendeur) en dit omdat de gymnasten niet aanwezig zijn om te trainen hiervoor.
 • De gymnasten in competitieverband worden nauw opgevolgd en moeten voldoen aan bepaalde technische voorwaarden om op competitief niveau te kunnen blijven trainen. Deze worden opgelegd door de trainer en zijn vastgelegd in een document. De gymnast wordt hierop getest en geëvalueerd. In de kerstvakantie worden alle gymnasten geëvalueerd en besproken samen met de hoofdtrainer en de wedstrijdverantwoordelijken.
 • Een wedstrijdgymnast die van begin van de trainingen in september reeds ondermaats presteert, kunnen al in desbetreffende maand, verplaatst worden van niveau. Het advies zal besproken worden met het competitieteam, verantwoordelijken en met de ouders zelf, alvorens een beslissing tegenover de gymnast te nemen en te uiten.
 • Indien de gymnast de normen van competitie-niveau niet behaald, kan een negatief advies gegeven worden en doorverwezen worden naar een lager niveau om daar de technieken die te kort zijn, eerst aan te leren. De technische kennis die de gymnasten moeten hebben en de oefeningen, die ze moeten kunnen, kunt u terugvinden bij de lesgever. Dit is een document opgemaakt, om de beslissing sluitend te maken en als feedback naar ouders, wanneer aan de normen niet voldaan wordt.
 • Van zodra de trainer merkt dat competitie niet haalbaar is voor de gymnast, kan de trainer op eigen initiatief en in overleg met bestuur, in het belang van de gymnast, het lid uit de groep halen en in een andere groep plaatsen.
 • De ouders van wedstrijdgymnasten, verbinden zich ertoe, om zich mee te engageren (in de mate van het mogelijke).
 • Indien de trainer niet gerespecteerd wordt door de gymnast en onbeleefd wordt benaderd, zal de gymnast een verwittiging krijgen. Indien er geen verandering zit in het gedrag, kan de trainer beslissen om het kind uit de groep te zetten en te plaatsen in een andere groep of discipline, om zo andere competitiegymnasten niet te belemmeren.

Ouders:

 • Ouders worden verwacht de visie van de club te ondersteunen, te volgen en zich akkoord te houden met de beslissingen die genomen worden, die in het belang zijn van de gymnast.
 • Indien ouders een negatief gedrag vertonen tegenover bestuur en de club en zich negatief uitlaten, zal dit ook gevolgen hebben voor de gymnast. Een wedstrijdschorsing en in het ergste geval een uitwijzing als lid kan, ten gevolge van negatief gedrag van ouders. De club heeft dan ook een positieve visie, die ook de ouders moeten uitdragen.
 • Elke vorm van laster en eerroof van de ouders, tegenover bestuur en/of andere clubmedewerkers, zijn een reden om de gymnast uit de les te zetten. Schorsing van wedstrijden of zelfs het stoppen van het lidmaatschap kunnen hiervan een gevolg zijn.
 • Competitie vraagt discipline en doorzettingsvermogen, vraagt loyaliteit tegenover mede competitiegymnasten en respect. Deze waarden zijn een must, om een goede sfeer te behouden in de groep, die zeer intensief met elkaar traint.
 • Om die redenen moet de groep gymnasten goed overeenkomen. Enige vorm van negatief gedrag tegenover de gymnasten of het niet goed liggen in de groep, kan ervoor zorgen dat de gymnast verplaatst wordt van groep. Dit om de resultaten van mede-gymnasten niet te ondermijnen, door een negatieve sfeer en een minder goede 'groepsgeest'.
 • De gymshows die worden georganiseerd door de club, zijn een verplicht gebeuren voor een competitiegymnast. Deze turners zijn het uithangbord van de club. Ze zijn een meerwaarde voor de shows, alsook een voorbeeld voor de aankomende jongeren, kinderen die turnen.
 • Dit competitiereglement/contract wordt aanvaard door het lid en door de ouders, Van zodra het lidmaatschap betaald werd, en uw kind effectief lid is, gaat u automatisch akkoord, met dit regelement.

Wedstrijdreglement:

 • Van zodra er deelgenomen wordt in een competitiegroep wordt er bepaald door de club, wie reeds in aanmerking komt voor de wedstrijdkalender (startend telkens in januari).
 • De leeftijd waarop wij ten vroegste starten bij tumbling, is vanaf het 5de leerjaar (het jaar dat een kind 11 jaar wordt).
 • Het wedstrijdseizoen begint vanaf januari en loopt tem mei/juni (voorrondes tem Belgische Kampioenschappen.) Hier kunnen ook al voor-wedstrijden aangeboden worden om al het niveau te bepalen voor het ‘echte wedstrijdseizoen’.

Gymfedwedstrijden:

 • De club heeft een wedstrijdpak en moet verplicht aangekocht worden door de ouders van de gymnast. Zo hebben we uniformiteit op wedstrijden en zijn we herkenbaar als club. Indien het wedstrijdpak niet gekocht wordt, kan er niet deel genomen worden aan de wedstrijden.
 • De competitiegymnast is verplicht om in een clubtraining toe te komen op wedstrijden. Deze kan aangekocht worden in de club (kostprijs 60€). (Zie ook begeleidende brief voor het personaliseren van de training, ook hier streven we naar uniformiteit en zijn er bepaalde afspraken rond.
 • Elke gymnast betaald een wedstrijdlicentie (50€). Deze wordt integraal doorgestort aan de gymfederatie. Dit bedrag wordt voor de wedstrijden starten, opgevraagd door de club. Het niet (op tijd) betalen van de wedstrijdlicentie, zal gevolgen hebben, en geen toegang bieden in de wedstrijden.
 • Deelnames aan wedstrijden die niet aan de gymfederatie gebonden zijn, worden extra bijbetaald. Deze worden dan meegedeeld door de club, via mail of per brief.
 • De club kiest de wedstrijden waaraan deelgenomen wordt. Deze zijn verplicht voor de gymnasten.
 • Het niet aanwezig zijn op wedstrijden, kan enkel met doktersbriefje, om boetes voor de club uit de weg te gaan. Deze moet je uploaden via de gymfedwebsite. (dit wordt uitgelegd, via de info-avond voor competitie-gymnasten).
 • Ouders van de gymnasten zijn zelf verantwoordelijk om naar de wedstrijden te rijden en daar op tijd aanwezig te zijn. We verwachten de gymnast er 45 minuten voor de wedstrijd start. Indien de gymnast te laat komt op een wedstrijd, dit zonder geldige reden, zal gesanctioneerd worden.
 • De wedstrijdplanning en locatie zal altijd op tijd doorgegeven worden door de club d.m.v. een mailing. Als lid kan je ook op de website van de gymfederatie inloggen onder je persoonlijke account. Zo zie je welke wedstrijden waar en wanneer plaatsvinden en te allen tijde opvolgen.
 • We verwachten dat ouders elkaar helpen en ondersteunen waar nodig. In het vinden of delen van vervoer/ ritjes, naar of van de wedstrijden, alsook loyaal te zijn naar elkaar en de resultaten van onze kinderen.
 • Wedstrijdverantwoordelijke Brigitte Desaever is uw aanspreekpunt en contactpersoon voor alle zaken die met competitie te maken hebben.
 • Technische vragen (wat de verwachtingen zijn van technisch niveau) zijn bedoeld voor hun wedstrijd-trainer: Axenya Stylemans of het bestuur van Jumping Jack. Bij het lid worden van onze turnclub gaat u automatisch akkoord met de verbonden reglementen, selecties, en andere op papier gezette procedures.

Bestuur Jumping Jack.